پرینت

                                   آقای فریدون فرقانی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت و معدن)

 

14

 آقای جمال رازقی جهرمی(نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش کشاورزی)

mr razeghi


آقای محمد علی دیده روشن(نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

 

(نماینده بخش بازرگانی)

7آقای عباس ابوقداره(خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

1آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی(منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

mr hamidian